O družbi

Cenik storitev


Agencija M servis d.o.o.
,
Slovenski trg 8,
4000 Kranj,
ID za DDV: SI30197619

Cenik storitev na podlagi izvajanja storitev po splošnih pogojih (SP)


Poslovne storitve za delodajalce

 Vrsta oglaševanja

 Cena brez DDV

  Dimenzije

 Opomba

 Plakatna mesta
  
 plakatno mesto B2 - 1 mes., 1 posl.
50,00 EUR/kom  
 B2 - pok.
clip-clap
 plakatno mesto A3 - 1 mes., 1 posl.
30,00 EUR/kom  
 A3 - pok.
clip-clap
 Spletno oglaševanje
  
 oglasna pasica na vseh podstraneh
700,00 EUR/mes.   
364x1172 px
levi - desni
 oglasna pasica na spletni strani
 "ZA POSAMEZNIKE"
500,00 EUR/mes.  
364x1172 px
 levi - desni
 oglasna pasica na spletni strani
 "ZA PODJETJA"
300,00 EUR/mes.  
364x1172 px
levi - desni

Storitve za trg dela

  Vrsta storitve

Cena brez DDV

ISKANJE IN IZBOR KADRA

 

Iskanje in izbor kadra - Osnovni paket

0,5 bruto plače

oziroma po dogovoru

Iskanje in izbor kadra - Standard paket

1 bruto plača+20% pribitek za deficitarni kader

oziroma po dogovoru

Iskanje in izbor kadra - Premium paket

1,5 bruto plače+20% pribitek za deficitarni kader

oziroma po dogovoru

Headhunting

 15% letne plače oziroma po dogovoru

Oglaševanje delovnega mesta na strani AMS

150,00 EUR

Oglaševanje delovnega mesta (AMS + dva portala)

250,00 EUR

Iskanje in izbor kadra-Standard paket TUJCI

1,5 bruto plače+20% pribitek za deficitarni kader oziroma po dobovoru

Iskanje in izbor kadra-Premium paket TUJCI

2 bruto plače+20% pribitek za deficitarni kader

oziroma po dogovoru

POSREDOVANJE DELA DELAVCEV UPORABNIKU

 

Najem/iskanje in selekcija

po dogovoru, v obliki urne postavke ali mesečnega pribitka

Administrativni najem

po dogovoru, v obliki urne postavke ali mesečnega pribitka

ZUNANJA KADROVSKA SLUŽBA

 

Zunanja kadrovska služba - Osnovni paket

1.200,00 EUR (letna cena)

Zunanja kadrovska služba - Standard paket

5.880,00 EUR (letna cena)

Zunanja Kadrovska služba - All inclusive paket

18.000,00 EUR (letna cena)

SVETOVALNE URE ZA KADROVSKO PODROČJE

 

Svetovalna ura - administrativna

25,00 EUR

Svetovalna ura - srednja zahtevnost

45,00 EUR

Svetovalna ura - visoka zahtevnost

150,00 EUR

Svetovalna ura - področje TUJINA

150,00 EUR

PRAVILNIKI IN AKTI

 

Pravilnik o varstvu osebnih, zaupnih in poslovnih podatkov

150,00 EUR

Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc

100,00 EUR

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu

100,00 EUR

Načrt promocije zdravja

200,00 EUR

Pravilnik  o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora

80,00 EUR

Pravilnik o delovnem času in določitvi letnega dopusta

150,00 EUR

Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti

150,00 EUR/uro

Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe

150,00 EUR/uro

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov

80,00 EUR

Pravilnik o uporabi službenih vozil

80,00 EUR

Pravilniki po meri naročnika

150 EUR/uro

KADROVSKE EVIDENCE

 

Evidenca o zaposlenih delavcih

20,00 EUR

Evidenca o stroških dela

20,00 EUR

Evidenca o izrabi delovnega časa

20,00 EUR

Evidenca o reševanju kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

20,00 EUR

Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja 

20,00 EUR

Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

20,00 EUR

Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih  poklicnih boleznih v zvezi z delom

20,00 EUR

OUTPLACEMENT

 

Program - na osebo

1 bruto plača

DOKUMENTACIJA V OSEBNI MAPI DELAVCA

 

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas (vzorec)

100,00 EUR

Pogodba o zaposlitvi za določen čas (vzorec)

100,00 EUR

Aneks/sklep k pogodbi o zaposlitvi  (vzorec)

50,00 EUR

Individualna pogodba (vzorec)

200,00 EUR

Dokumentacija za spremljanje poskusnega dela (vzorec)

100,00 EUR

Sklep o odreditvi nadurnega dela (vzorec)

30,00 EUR

Sklep o začasni prerazporeditvi delovnega časa (vzorec)

30,00 EUR

Obvestilo o letnem dopustu (vzorec)

30,00 EUR

Obvestilo o sorazmernem delu letnega dopusta (vzorec)

30,00 EUR

Pogodba o izobraževanju (vzorec)

150,00 EUR

Kadrovski vprašalnik za izbor novih sodelavcev (vzorec)

200,00 EUR

Obvestilo neizbranemu kandidatu (vzorec)

30,00 EUR

Obvestilo izbranemu kandidatu (vzorec)

30,00 EUR

Izjava zaposlenega za povračilo stroška prevoza na delo in z dela  (vzorec)

10,00 EUR

Navodila za delavce ob zaposlitvi (katera potrdila in obrazce mora delavec dostaviti delodajalcu) (vzorec)

30,00 EUR

Pisna osebna privolitev delavca k zbiranju in obdelavi osebnih podatkov in navodila ob zaposlitvi (vzorec)

30,00 EUR

Izjava zaposlenega delavca o seznanjenosti s pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in ostalimi pravilniki in akti (vzorec)

30,00 EUR

Izjava zaposlenega delavca - soglasje k fotokopiranju osebnih dokumentov (vzorec)

20,00 EUR

OPIS DELOVNEGA MESTA

 

Obrazec za opis delovnega mesta (podatke naročnik vnaša sam)

100,00 EUR

OSEBNI COACHING

 

Osebni coaching - osnovni paket

450,00 EUR

Osebni coaching - osnovni paket - dodatna ura

150,00 EUR

Osebni coaching - standard paket

750,00 EUR

Osebni coaching - standard paket - dodatna ura

150,00 EUR

Osebni coaching - premium paket

900,00 EUR

Osebni coaching - premium paket - dodatna ura

150,00 EUR

TIMSKI COACHING

 

Timski coaching - osnovni paket

1.800,00 EUR

Timski coaching - standard paket

3.600,00 EUR

Timski coaching - premium paket

4.900,00 EUR

DELAVNICE/TRENINGI

 

Vodenje in organizacija/Šola vodenja/več modulov

3.600,00 EUR

Vodenje in organizacija/Ciljno vodenje

900,00 EUR

Vodenje in organizacija/Veščine učinkovitega doseganja zavzetosti zaposlenih

900,00 EUR

Vodenje in organizacija/Krepitev uspešnosti na delovnem mestu 

900,00 EUR

Vodenje in organizacija/Usposabljanje vodij za izvajanje letnih razvojnih pogovorov

900,00 EUR

Osebni razvoj/Osebni in karierni razvoj zaposlenih

900,00 EUR

Osebni razvoj/Obvladovanje stresa na delovnem mestu

900,00 EUR

Osebni razvoj/Upravljanje s časom

900,00 EUR

Osebni razvoj/Spoznajmo sebe in izboljšajmo odnose z drugimi

900,00 EUR

Osebni razvoj/Prepoznavanje lastnih osebnih in motivacijskih vrednot

900,00 EUR

Osebni razvoj/Učinkoviti na delovnem mestu

900,00 EUR

Komunikacija/Pozitivna komunikacija na delovnem mestu

900,00 EUR

Komunikacija/Odličnost v poslovni komunikaciji

900,00 EUR

Komunikacija/Veščine učinkovitega reševanja konfliktov

900,00 EUR

Komunikacija/Kako komunicirati z različnimi tipi sodelavcev in strank

900,00 EUR

Komunikacija/Asertivna komunikacija

900,00 EUR

Timsko delo/Spodbujanje timskega dela in sodelovanja

900,00 EUR

Timsko delo/Reševanje konfliktov v timu

900,00 EUR

Timsko delo/Odpravljanje najpogostejših motenj v timu

1.800,00 EUR

Kadrovska akademija/Vloge in kompetence sodobne kadrovske službe v podjetju, iskanje primernega kadra in vodenje selekcijskih postopkov

900,00 EUR

Kadrovska akademija/Zaposlovanje novih sodelavcev in vodenje kadrovskih evidenc

900,00 EUR

Kadrovska akademija/Vodenje kadrovskih postopkov v specifičnih primerih (odpuščanje, invalidski postopki, disciplinski postopki) in seznanitev z obveznimi in zaželenimi splošnimi akti in pravilniki

900,00 EUR

Kadrovska akademija/Nagrajevanje, plačni sistemi in obračun plače

900,00 EUR

Kadrovska akademija/Izvajanje aktivnosti na področju razvoja kadrov (razvojni pogovori, plan izobraževanja in usposabljanja, sistemi nagrajevanja)

900,00 EUR

PROMOCIJA ZDRAVJA

 

Analiza - na uro

100,00 EUR

E_modul - na osebo

25,00 EUR

Program

150 EUR/uro

SISTEM PLAČ

 

Strateška delavnica

400,00 EUR

Postavitev sistema plač in nagrajevanja/na uro

150,00 EUR/uro

SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST

 

Strateška delavnica

400,00 EUR

Pregled, prenova ali oblikovanje sistemizacije delovnih mest

150,00 EUR/uro

Pregled, prenova ali oblikovanje delovnih mest

150,00 EUR/uro

TESTIRANJA

 

Belbin - samoocena

45,00 EUR

Belbin_samoocena_360 (1 oseba, 3 ocenjevalci)

120,00 EUR

Karierna sidra

60,00 EUR

Tipi osebnosti

80,00 EUR

SDI - interpretacija

30,00 EUR

SDI - delavnica + test

150,00 EUR

Ocena 5 motenj v timu (do 10 oseb)

300,00 EUR

OBRAČUN PLAČ

 

Elektronski obračun plače/osebo

8,80 EUR

Zbir in urejanje dokumentacije potrebne za obračun plače/osebo

17,20 EUR


Storitve opominjanja

 Vrsta storitve

  Cena brez DDV

 Stroški opominjanja in izterjave za vsako terjatev (ZPreZP) 40,00 EUR
 Upravljanje terjatev 2,00 EURCenik dodatnih storitev pri posredovanju

dela dijakom in študentom


Poslovne storitve za člane študentskega servisa, delojemalce

 Vrsta storitve

Cena brez DDV

 Članarina, pavšalno letno nadomestilo za 42. čl – 45. čl. SP                           0,00 EUR
 Jamstveni sklad (JSPID) 40.čl. SP 0,00 EUR
 Osnovno strokovno karierno svetovanje 48,00 EUR
 Beleženje delovnih izkušenj 0,00 EUR 
 Pravno svetovanje z vseh pravnih področij v trajanju 1 ure. Svetovanje
 bo izvedel odvetnik, s katerimi ima Agencija M servis d.o.o. sklenjeno
 pogodbo o izvajanju odvetniških storitev
        60,00EUR 

Poslovne storitve za naročnike, delodajalce

 Vrsta storitve 

Cena brez DDV

 Nadstandardna oblika posredovanja ponudbe dela,
 pasivna, 12. čl. SP
                  0,00 EUR
 Nadstandardna obliko posredovanja ponudbe dela,
 aktivna, 13. čl. SP
   0,00 EUR
 Uporaba elektronskega produkta E-poslovalnica,
 16. čl. SP, koledar. leto
  0,00 EUR
 Izvajanje pooblastila za izvedbo pavšalnega zavarovanja
 ZZVZZ
  0,00 EUR
 Zalaganje sredstev – izplačilo zaslužkov:
 0,00% od neto zneska zaslužkov x št. dni valute
  0,00 EUR
 Oglas s ponudbo dela na prvi strani portala
 www.mservis.si 
   36,00 EUR
 Storitev    0,00 EUR

Storitve za trg dela

 Vrsta storitve

Cena brez DDV

 Izdelava načrta za osebni in poklicni razvoj in karierni coaching po dogovoru, obsegu:
od 120 EUR

Storitve opominjanja

 Vrsta storitve

Cena brez DDV

 Povrnitev stroškov izterjave za vsako terjatev (ZPreZP)             40,00 EUR
 Upravljanje terjatev 2,00 EURTa Cenik storitev Agencije M servis d.o.o. je sestavni del Splošnih pogojev poslovanja Agencije M servis d.o.o. in velja od dne 01.08.2012 dalje. Davek na dodano vrednost je obračunan po stopnji 22%, kjer je vključen v ceno oz. se ga dodatno obračuna, kjer ni vključen v ceno. 

Splošni pogoji poslovanja Agencije M servis d.o.o. so objavljeni na spletni strani in v vseh poslovalnicah Agencije M servis d.o.o., ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije.

Agencija M servis d.o.o.
Matjaž Minatti, predsednik uprave

Cenik storitve izmenjave e-RAČUNOV

Agencija M servis d.o.o.
Slovenski trg 8, 
4000 Kranj, 
ID za DDV: SI30197619

Cenik storitve izmenjave e-RAČUNOV Agencije M servis d.o.o. na podlagi izvajanja storitev 

po Splošnih pogojih pri opravljanju storitve izmenjave e-RAČUNOV


Naročniško razmerje za dostop do storitev izmenjave e-RAČUNOV in modula e-RAČUN

  Osnovni paket
  Variabilni mesečni znesek po dejanski porabi Enkratni strošek vzpostavitve dostopa do modula e-RAČUN
 do 10 računov / mesec 1,00 EUR 
50,00 EUR 
 do 100 računov / mesec 10,00 EUR 
50,00 EUR 
 do 200 računov / mesec 20,00 EUR 
50,00 EUR 
 nad 200 računov / mesec 30,00 EUR 
50,00 EUR 

*Cene so v evrih in ne vključujejo DDV, ki se obračuna po veljavni stopnji.
Naročniku se ob vzpostavitvi dostopa zaračuna predvideni letni znesek, dejanski znesek po ceniku pa se dodatno zaračuna ob znani letni realizaciji naročnika.

Posebna naročila za prilagoditev in nadgradnjo dostopa do storitev izmenjave e-RAČUNOV in modula e-RAČUN

Kilometrina za čas na poti   0,55 EUR / km 
Pomoč, uvajanje, svetovanje, analiza in pregled, urejanje ali uvoz  podatkov 40,00 EUR/uro 
Enostavna inženirska ura (enostavno programiranje in delo na podatkovni bazi ali aplikaciji) 50,00 EUR/uro 
Zahtevna inženirska ura (zahtevno programiranje, reševanje zahtevnih problemov, sinhronizacija podatkov med bazami) 65,00 EUR/uro 
Namestitev lokalne mrežne verzije aplikacije (nastavitev in mrežna konfiguracija) 70,00 EUR/uro 
Namestitev in konfiguracija MS SQL strežnika 90,00 EUR/uro 

* Interval obračunavanja po urnih postavkah je 15 minut.
* Cene so v evrih in ne vključujejo DDV, ki se obračuna po veljavni stopnji.

Obstoječi komitenti Agencije M servis


Agencija M servis d.o.o. bo za naročnike, za katere ekskluzivno opravlja dejavnost posredovanja občasnih in začasnih del, v primeru, da se primarna zakonodaja veljavna na dan 12.12.2014 ne spremeni, opravljala storitve izmenjave e-RAČUNOV do 31.12.2015 brezplačno. 

Ta Cenik storitev Agencije M servis d.o.o. je sestavni del Splošnih pogojev poslovanja Agencije M servis d.o.o. oz. Splošnih pogojev pri opravljanju storitve izmenjave e-RAČUNOV in velja od dne 16.12.2014 dalje. Davek na dodano vrednost je obračunan po stopnji 22%, kjer je vključen v ceno oz. se ga dodatno obračuna, kjer ni vključen v ceno.

Splošni pogoji poslovanja Agencije M servis d.o.o. in Splošni pogoji pri opravljanju storitve izmenjave e-RAČUNOV so objavljeni na spletni strani http://www.mservis.si/o-druzbi/splosni-pogoji in v vseh poslovalnicah Agencije M servis d.o.o., ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije.

Kranj, 12.12.2014

Agencija M servis d.o.o.
Matjaž Minatti, predsednik uprave

Naša spletna stran uporablja piškotke

Za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike uporabljamo piškotke. Če se z namestitvijo piškotkov strinjate, »kliknite shrani« in nemoteno nadaljujte z uporabo spletne strani, lahko pa si ogledate nastavitve piškotkov.

Več o piškotkih