Študentski servis

Študentski servis Agencija M Servis nudi posredovanje in najem študentskih kadrovskih resursov.

Višina prispevkov in dajatev

Tabelarični prikaz:Postavka         Delež       Znesek
 Bruto znesek na napotnici           100,00%       100,00 €
 Prispevek za PIZ študenta 15,50% 15,50 €
 Neto zaslužek študenta/dijaka 84,50% 84,50 €
 Koncesijski dajatvi  
 Koncesijska dajatev 16,00% 16,00 €
 Dodatna koncesijska dajatev 2,00% 2,00 €
 Socialni prispevki delodajalca  
 ZPIZ-2 (pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 8,85% 8,85 €
 ZZVZZ (zdravstveno zavarovanje) 6,36% 6,36 €
 ZZVZZ (pavšalni prispevek za poškodbe pri delu ...) 0,53% 0,53 €
 Koncesijski dajatvi + socialni prispevki delodajalca 33,74% 33,74 €
 Strošek delodajalca brez DDV 133,74% 133,74 €
 DDV na koncesijski dajatvi in prispevke delodajalca    22,00% 7,42 €
 Strošek delodajalca z DDV    141,16% 141,16€

Grafični prikaz:

diagram feb 015 01

Obrazložitev PIZ in ZZ

Z novelo zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. list RS, št. 95/2014; v nadaljevanju ZUJF-C) se za dijaka in študente, ki opravljajo začasna in občasna dela, in so zavarovani po 6. točki 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1 IN 85/14 - ZUJC-C; v nadaljevanju: ZZVZZ), spreminja osnova, stopnja in zavezanec za plačilo prispevkov.

Prispevek za poškodbe pri delu znaša 0,53% od plačila, prispevek zavarovanca po 55.a členu ZZVZZ pa 6,63% od plačila.

Namen zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen oseb iz 17. člena ZZVZZ je v tem, da se osebe, ki so sicer že vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarujejo za dodaten riziko zaradi opravljanja določene dejavnosti oziroma za tveganja, saj obstaja večja verjetnost za morebitne poškodbe pri delu ali poklicno bolezen med časom opravljanja navedenih del in s tem povezanih stroškov zdravljanja, kot pri osebah, ki teh del ne opravljajo.
Pri uveljavljanju pravic do zdravstvenih storitev imajo iz 17. člena ZZVZZ krito zdravljanje in rehabilitacijo v celoti (100% iz obveznega zadravstvenega zavarovanja), ter pravico do povračila potnih stroškov v primeru potovanj k izvajalcu zdravljenja in rehabilitacije zaradi te poškodbe pri delu oziroma poklicne bolezni skladno z veljavnimi predpisi. Te osebe nimajo pravice do nadomestila plače za čas začasne zadržanosti z dela.

Zavarovanci, ki so zavarovani v skladu s 17. členom ZZVZZ, pravice do zdravstvenih storitev in potnih stroškov iz naslova poškodbe pri delu uvejavljajo tako, da pri izvajalcu z ustreznimi dokazili (praviloma je to ER-8 obrazec - Prijava nezgode-poškodbe pri delu, lahko tudi policijski zapisnik, ipd.), izkažejo, da se je poškodba dejansko pripetila pri izvajanju del oziroma aktivnosti, na podlagi katere so zavarovanni.
Iz Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 95/14; v nadaljevanju ZUJF-C), ki se je začel uporabljati 1. februarja 2015, izhaja, da se dijaki, ki so že dopolnili 15 let, študenti, udeleženci izobraževanj odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja in opravljajo začasna in občasna dela dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo, vključijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z določbo 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljevanju ZPIZ-2).

Obvezno se zavarujejo tudi dijaki, študentje oziroma udeleženci izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2 in so uživalci družinske pokojnine. Obveznost zavarovanja na priznanje in uživanje pravice do družinske pokojnine ne vpliva. To pomeni, da so te osebe lahko, kljub zavarovanju po 18. členu ZPIZ-2 še nadalje prejemniki družinske pokojnine oziroma, se lahko družinska pokojnina ob izpolnjevanju pogojev za družinsko pokojnino prizna tudi osebi, ki je vključena v obvezno zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2 iz naslova začasnega ali občasnega dela dijakov in študentov.

V skladu s prvo alinejo 152. člena ZPIZ-2 so zavezanci za plačilo prispevkov zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5% zavarovanci iz 18. člena ZPIZ-2. Glede zavezanca za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev pa je v ZUJF-C določeno, da so zavezane za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev po stopnji 8,85%, organizacije (organizacije oziroma delodajalci, ki na podlagi koncesijske pogodbe posredujejo začasna in občasna dela za dijake in študente). Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (prispevek delodajalca in prispevek zavarovanca) se obračunajo in plačajo od bruto zneska.

Iz navedenega torej izhaja, da so dijaki in študenti, ki opravljajo začasna in občasna dela v skladu s predpisi, ki urejajo ta dela, zavarovanci po 18. členu ZPIZ-2. Tudi za njih tako veljajo določbe od petega do enajstega odstavka 130. člena ZPIZ-2.

Ker se dijaki in študentje štejejo kot zavarovanci po 18. členu ZPIZ-2 je bila z ZUJF-C črtana tudi deveta alineja tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2, kjer je bilo urejeno zavarovanje za posebne primere zavarovanja. Prenehal je veljati tudi 5. člen Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 25/13 in 2/14).
Glede na določbo 5. odstavka 130. člena ZPIZ-2 se v zavarovalno dobo šteje obdobje, ugotovljeno na podlagi skupnega letnega zneska vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij oziroma v primeru študentov in dijakov, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov, prejemkov prejetih iz tega naslova, ki jih je prejel zavarovanec iz 18. člena ZPIZ-2. Iz navedenega izhaja, da se trajanje zavarovalne dobe ugotavlja za nazaj – v tekočem koledarskem letu za preteklo koledarsko leto.

Trajanje zavarovalne dobe se ugotovi tako, da se prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60% povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, vendar največ 12 mesecev za posamezno koledarsko leto. Če skupni letni znesek vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij ne dosega 60% povprečne mesečne plače, se ugotovi trajanje zavarovalne dobe v sorazmernem delu v skladu s 135 . členom ZPIZ-2 (6. odstavek 130. člena ZPIZ-2). V prehodnih določbah zakona pa je določeno, da se ne glede na določbo šestega odstavka 130. člena tega zakona zavarovancem iz 18. člena ZPIZ-2 v prehodnem obdobju v letu 2014 prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 52% povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, nato pa se vsako leto, dokler ne doseže 60% povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, znesek zvišuje za dve odstotni točki, tako da v letu 2015 znaša 54%, v letu 2016 znaša 56%, v letu 2017 pa znaša 58% povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun.

Podatke za prijavo podatkov o obdobju zavarovanja in prijavo podatkov o osnovi ter spremembe teh podatkov za osebe iz 18. člena ZPIZ-2, zavodu v skladu z 2. odstavkom 40. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS št. 111/13 in 97/14; v nadaljevanju ZMEPIZ-1) posreduje Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Na podlagi podatkov, ki jih bo zavod prejel od FURS, bo zavod oblikoval obdobje zavarovanja ter prijavo podatkov o osnovah ter spremembe teh prijav.

Nastavitve zasebnosti


Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.

Boljša izkušnja za vas

Nam dovolite, da zbiramo anonimizirane podatke o ogledu naših vsebin? Izboljšali bomo vašo uporabniško izkušnjo.

Dovolim
Ne dovolim

Kakovostnejša vsebina

Nam dovolite, da beležimo vaše aktivnosti na tej strani? Tako bomo spoznali vaše interese in vam ponudili tiste zanimivosti in vsebine, ki vas najbolj zanimajo.

Dovolim
Ne dovolim

Ne zamudite novih vsebin

Nam dovolite, da vam občasno ponudimo oglasne vsebine na drugih spletnih straneh, ki se najbolje ujemajo z vašimi interesi?

Dovolim
Ne dovolim